De partners

Artikel geplaatst 1 juni 2017 Print Friendly

De partners
 • ATD Vierde Wereld: ATD Vierde Wereld is een internationale organisatie, zonder politieke of religieuze overtuiging. De organisatie werd opgericht samen met mensen in extreme armoede en voert acties om armoede uit te roeien en de toegang tot fundamentele rechten te verzekeren voor iedereen.
 • Betonne Jeugd: Betonne Jeugd richt zich tot kansarme jongeren en jongeren met problemen die geen aansluiting vinden in het bestaande jeugdwerkaanbod. Ze vinden moeilijk hun weg in het onderwijs en hebben weinig carrièremogelijkheden. Voor deze jonge Antwerpenaren creëren we nieuwe kansen en een vertrouwde sfeer.
 • Het Netwerk Tegen Armoede: In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, In Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.
 • Samenlevingsopbouw Brussel: "Talent in Beweging" is een sociaal-artistiek collectief dat kunstenaars uit de Anneessenswijk ... en elders … samenbrengt. Ons doel is een kruispunt van talenten te creëren waar levenskunstenaars mensen in de buurt ontmoeten en waar uitwisseling plaatsvindt via tentoonstellingen en workshops. In dit participatieproces kunnen we inspiratie uit lokale bodem halen, kunnen we onze stem laten horen en leren hoe we onze bezorgdheden betreffende de sociale leefomgeving kunnen uitdrukken via kunst, fotografie en schrift.
 • Nasci vzw: NASCI draagt actief bij in de bestrijding van kansarmoede door het geven van concrete materiële eerstelijnshulp, biedt jonge moeders laagdrempelige opvoedingsondersteuning, sociaal-maatschappelijke informatie en persoonlijke en medische eerstelijnshulp aan, organiseert ontmoetingsmomenten en recreatieve activiteiten, verwijst moeders adequaat door naar relevante Brusselse instellingen en diensten voor hun problemen en maakt jonge vrouwen weerbaarder o.a. door een specifiek vormingsaanbod.
 • De Vrolijke Kring: De Vrolijke kring is een Welzijnsschakel en vereniging waar armen het woord nemen. Wij werken vanuit de visie dat armoede een structureel onrecht is en dat elke mens kan groeien. Doorheen laagdrempelige activiteiten willen wij mensen in armoede sterker maken. Vervolgens gaan we samen met hen op zoek naar de knelpunten in het huidige beleid en formuleren verbetervoorstellen. Dit in de hoop armoede te voorkomen en te bestrijden.
 • Kwiedam CAW Middenkust: Het inloopcentrum Kwiedam (CAW Middenkust) is een vriendelijke, veilige en voordelige ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan om een praatje te slaan of een vraag te stellen.
 • Centrum Kauwenberg: Centrum Kauwenberg is een Antwerpse vereniging, die al sinds 1972 werkt met mensen in armoede. Door het in groep samen komen worden mensen mondiger en sterker. Zij komen niet alleen voor zichzelf op maar ook voor anderen. Vanuit hun ervaring wil Kauwenberg meewerken aan een rechtvaardigere wereld waar plaats is voor iedereen zonder onderscheid.
 • Luttes Solidarités Travail: LST (Luttes Solidarités Travail) is een beweging van permanente vorming (‘éducation permanente’) en van weerstand tegen hetgeen armoede voortbrengt. Sinds haar ontstaan, brengt ze arme personen en gezinnen en anderen die solidair zijn met hen, samen.
 • La Ligue des Droits de l’Homme: Al meer dan honderd jaar strijdt La Ligue des droits de l’Homme (LDH) met volledige politieke onafhankelijkheid tegen onrechtvaardigheid en inbreuken tegen grondrechten in Franstalig België.
 • Dynamo International: Dynamo International heeft als sociale doelstelling het tot stand brengen van een samenwerking en positieve ontwikkelingen op het vlak van kinderrechten. Ze doet dit met een specifieke focus op kinderen en jongeren die leven op straat; onderwijs en straathoekwerk; gemeenschapsontwikkeling en de preventie van sociale uitsluiting; het beschermen van de kindertijd; en sociaalprofessionele integratie.
 • Dynamo amo: Dynamo amo is een open hulpverlening die zich richt tot kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar. Dynamo realiseert straathoekwerk in verschillende buurten van Vorst, Ukkel en Elsene. De beweging wil zo vaak mogelijk beschikbaar zijn voor kinderen, jongeren en families die op zoek zijn naar informatie (in verband met school, familie, vrije tijd, gezondheid,…), hen een luisterend oor aanbieden en begeleiden in vertrouwelijkheid.
 • Woningen 123 Logements: De organisatie Woningen 123 Logements, bestaande uit solidaire inwoners, richt zich op het ontwikkelen en het analyseren van projecten die innoverend zijn; en die een antwoord bieden op de huidige woningencrisis. Hun acties worden erkend en ondersteund door verschillende, publieke en private, instellingen (Koning Boudewijnstichting, Waalse Gewest,…).
 • Solidarcité asbl: Sinds 2001 verenigt Solidarcité jongeren tussen 16 en 25 jaar met verschillende achtergronden. Samengesteld in teams van acht, engageren ze zich voltijds gedurende 9 maanden in verenigingen en volgen vormingen gefocust op, hoofdzakelijk, het burgerschap.
 • Caritas: Caritas is een dienst van de Katholieke Kerk en heeft als missie het begeleiden van slachtoffers van onrechtvaardigheden of natuurrampen in hun strijd voor een waardig leven. Daarnaast wil Caritas met de getuigenissen van deze slachtoffers zowel het brede publiek als politieke en religieuze autoriteiten bereiken. Hiervoor organiseren ze, in partnerschap met anderen, acties ter bevordering van rechtvaardigheid, het uitroeien van armoede en de mondialisering van solidariteit.
 • Le Pivot: Het project Le Pivot richt zich tot personen en families die leven in extreme armoede in België en die ervaring hebben met het dagelijkse gevoel van schaamte en ellende. Via creativiteit en expressie in al zijn vormen, streven ze naar een waardig leven.
 • L’îlot: L’Ilot heeft als missie een antwoord te bieden aan de noden van daklozen. Ze voorzien diensten die tegemoet komen aan de primaire noden, het onthaal en de opvang van daklozen. Ze werken aan oplossingen voor opvang en begeleiden mensen die een nieuwe woning vonden.
 • La Strada: La Strada, gemachtigd door de de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht in overleg met de Franstalige en Vlaamse gemeenschapscommissies, is een steunpunt voor sociale en politieke actoren. Ze heeft als doel om concrete informatie en vernieuwingen in verband met hulp aan thuislozen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest te verstrekken. Daarnaast belicht La Strada de noden van de sector en levert het hulpmiddelen bij politieke besluitvorming.
 • Infirmiers de rue: Straatverplegers vzw is een medisch-sociale organisatie die er van overtuigd is dat het mogelijk is dakloosheid in Brussel te beëindigen. Ze bewijzen dit door daklozen en kwetsbaren op het vlak van gezondheid te begeleiden richting een stabiele huisvesting. De belangrijkste hefbomen hiervoor zijn: hygiëne, gezondheid en zelfbeeld; samenwerken met het persoonlijke netwerk; opvang creëren; èn de mobilisatie van het brede publiek.
 • Le Maître Mot: Le Maître Mot heeft als missie het bevorderen van de kennis en de beheersing van de Franse taal; ontmoetingen mogelijk te maken; en de kennis van zichzelf en anderen te verbeteren. Dit doen ze in hun buurt, in partnerschap met anderen, via het gebruik van een bevoorrecht instrument, “het boek”.
 • Le Collectif des Morts de la rue / Straatdoden Collectief: Straatbewoners, vrijwilligers en werknemers uit de daklozensector, betrokken burgers,... die leven of werken in Brussel, werden getroffen door de bittere armoede en de eenzaamheid waarin (ex-) straatbewoners stierven en begraven werden. Ze verenigden zich en richtten in mei 2005 een Collectief op, met als missie te “ijveren voor een waardig afscheid voor Brusselse Straatbewoners".
 • La Rochelle: Het buurthuis La Rochelle doet er alles aan om geïsoleerde mensen hun plaats in de samenleving terug te laten vinden, hen terug het gevoel te geven dat ze tot deze gemeenschap behoren. Voor, met en vanuit de mensen zelf ontwikkelen ze diensten die nuttig zijn. Daarnaast willen ze mensen ook de controle over hun eigen leven en eigen denken terug geven.
 • Le Front commun des SDF: Het Gemeenschappelijk Daklozenfront / Front Commun des SDF werd in 1994 opgericht naar aanleiding van de campagne van de daklozen in verschillende Belgische steden om de wet ’Onkelincx’- die hen rechten toekende – toe te passen. Het Gemeenschappelijk Daklozenfront is een groepering van daklozen en ex-daklozen en functioneert min of meer als een vakbond van daklozen die geregistreerd staan in het nationaal register.
 • Habitat et Rénovation: De vzw Habitat et Rénovation is een instelling die zich richt op integratie via het voorzien van huisvesting, het inrichten van een gezonde leefomgeving en het betrekken van de omgeving. Ze leidt projecten rond maatschappelijke cohesie, geïntegreerde lokale ontwikkeling en advisering bij renovatie; en heeft een solidair vastgoedkantoor.
 • La Ruelle: De vereniging La Ruelle richt zich hoofdzakelijk op families die leven in een onzekere situatie. Ze willen vooral mensen in contact brengen met verschillende sociale, economische en culturele achtergronden en over verschillende generaties heen.
 • Rencontres des continents: Rencontre des continents werkt pedagogische projecten uit over uitdagingen en alternatieven die onze samenleving kent op het vlak van voeding. Deze projecten worden gerealiseerd op vraag van partners met wie de organisatie vervolgens een uniek project uitwerkt, aangepast aan het publiek en de context.
 • Collectactif: Collectactif is een groep bestaande uit mensen met verschillende achtergronden die zich verenigen met als gemeenschappelijk doel: een horizontale solidariteitsstructuur opbouwen; hergebruik, delen en herwerken van voedsel; en voedselverspilling tegengaan.
 • Les Amis d’Accompagner: De vzw Les Amis d’Accompagner is een eerste lijn sociaal-juridische begeleidingsdienst. De vrijwilligers van Accompagner worden begeleid door professionals; en onthalen, luisteren, leiden en begeleiden gratis mensen die geconfronteerd worden met een moeilijke situatie.
 • Opération Thermos: Opération Thermos bestaat uit 30 teams die elkaar aflossen en biedt van 1 november tot 30 april maaltijden aan daklozen in het Centraal Station. Elke groep doet dit met zijn eigen middelen. De vzw wordt niet gesubsidieerd en is dus afhankelijk van giften van individuen en bedrijven die met de filosofie van Opération Thermos instemmen.

Met de steun van Sabam