Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Hoe kan iedereen meedoen?

Artikel geplaatst 18 juni 2012 Print Friendly

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Ieders stem telt
De twaalf werken voor gemeenten en OCMW’s. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur.
Dat is de titel van een gemeenschappelijk memorandum van een groot aantal organisaties, ook van het Vlaams netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen.
‘Van lokale besturen durven we – als eerste bestuurlijke solidariteitskring – vragen dat ze voor hun inwoners een ethische ondergrens garanderen: we vragen met andere woorden dat ze alles in het werk stellen om hun inwoners een leven in menselijke waardigheid te garanderen, zelfs indien ze hiertoe soms inspanningen moeten leveren die de verantwoordelijkheid van hogere overheden zijn. Lokale besturen als zorgende besturen, die zeker in crisistijden hun inwoners niet in de kou laten staan.’
De twaalf werken vindt u op www.iedersstemtelt.be
Wonen en woonomgeving, school en gezondheid, inkomen en betaalbare energie, deelnemen aan de samenleving en participatie,…
De twaalf werken omvatten alle domeinen van het leven en het memorandum geeft aan welke taken voor lokale besturen weggelegd zijn.

Dialoog werkt
‘Wie in dialoog treedt, luistert met respect, stelt vragen om de andere mening beter te leren kennen en onderneemt pogingen om zich in de visie van de ander te verplaatsen. Ieders bijdrage wordt als belangrijk beschouwd. Zo kunnen nieuwe ideeën ontstaan die gedeeld en gedragen worden door alle partijen. Van daaruit groeit een consensus over welke acties er nodig zijn.
Participatie is voor mensen in armoede geen gemakkelijke opgave. Te vaak hebben zij gehoord dat hun inbreng niet belangrijk is, dat zij er niet genoeg van afweten en dat er andere mensen zijn die het voor hen zullen oplossen. In veel gevallen zijn ze dichtgeklapt en hebben ze zich teruggetrokken in hun eigen leefwereld. Participatie via de dialoogmethode geeft mensen de kans om wel als vol­waardige gesprekspartner beschouwd te worden.’
Uit: Brugge Dialoogstad. Hoe een Vlaamse centrumstad op weg gaat met mensen in armoede. Zie ook VierdeWereldblad januari-februari 2012 of het artikel op deze website.

Vragen aan het gemeentebestuur
Vanuit specifieke locale situaties kunnen specifieke vragen komen. Zoals:
- Zijn de beloftes uit het vorig beleidsplan nagekomen? Het gemeentebestuur zou de energie-armoede aanpakken en daarvoor samenwerken met verenigingen. Tot hiertoe is daar geen werk van gemaakt.
- Het probleem van uithuiszettingen is complex. We vragen dat huurders, die door structurele problemen ten gevolge van armoede niet voldoen aan hun verplichtingen, op vraag van hen zelf of op aangeven van de verhuurder, een begeleiding krijgen voor de huurovereenkomst wordt beëindigd.
- Wij pleiten voor een wijkgezondheidscentrum met huisartsen en verpleging aan een vast bedrag per jaar. Zolang dit niet gerealiseerd is kan de gemeente samenwerking tussen eerstelijnsactoren stimuleren.
- We ijveren ervoor dat de uitbouw van het Sociaal huis wordt verder gezet.
- Voor het OCMW: belangrijk is te vertrekken vanuit de vraag wat mensen zelf kunnen, niet vanuit tekortkomingen van de cliënt.
- Wij vragen dat de brieven van de gemeente in veel duidelijker en eenvoudiger taal worden opgesteld.
- Wij willen ons zelf ook inzetten voor onze buurt, voor de gemeente. Wij willen aangesproken worden.
Bron: Memorandum van ATD Vierde Wereld Willebroek en de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld

Aanbevelingen Steunpunt Armoedebestrijding
Ook het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting schreef aanbevelingen voor gemeenten: de PDF-versie vindt u hier.