Kies voor een duolegaat

Artikel geplaatst 17 mei 2016 Print Friendly

Kies voor een duolegaat

De formule “duolegaten” maakt het mogelijk de erfenis van uw dierbaren te verhogen en tegelijkertijd een organisatie als ATD Vierde Wereld te steunen. Wilt u persoonlijke uitleg, neem dan contact op met ons.

 

De juridische basis van dit systeem is vervat in artikel 64, 2e alinea van het successiewetboek. Dit vermeldt dat persoon X (bvb. een neef of een vriend) een legaat ontvangt dat vrijgesteld is van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y (in ons geval de Stichting ATD Vierde Wereld België) de betaling van de successierechten ten laste neemt.

Het tarief van de successierechten is afhankelijk van het gewest waar de erflater zijn laatste adres had, van de waarde van de erfenis en van de graad van verwantschap met de erfgenaam (zie verder).

Het voordeel van een duolegaat is het verschil tussen de toegepaste tarieven voor een private persoon (tot 90 %) en voor een erkende instelling (7 % in Wallonië, 8,8 % in Vlaanderen en 6,6 % in het Brussels gewest).

De Stichting ATD Vierde Wereld België, erkend als stichting van openbaar nut, kan genieten van dit voorkeurtarief.

Een duolegaat moet aan 3 voorwaarden voldoen:

1. U moet een testament opstellen, bij voorkeur via uw notaris;

2. U duidt een of meer personen aan als erfgenaam (persoon X) voor een deel van uw bezittingen;

3. Voor het overige van uw nalatenschap duidt u een erkende instelling aan (bvb. de Stichting ATD Vierde Wereld België) die ook de volledige erfenisrechten zal betalen.

 

EEN CIJFERVOORBEELD

Gewone nalatenschap
Jan woont in Antwerpen en heeft geen kinderen. Hij beslist € 25.000 na te laten aan zijn vriend of neef Piet. Verder laat hij niets na aan een of andere instelling.
De erfenisrechten bedragen 45 % op de schijf van 0 - € 75.000 (tarief in Vlaanderen voor oom, tante, nicht en neef en voor alle andere).

Netto deel voor Piet: € 25.000 – € 11.250 = € 13.750.

 

Duolegaat
Jan laat nog steeds € 25.000 na, maar beslist om € 15.000 na te laten aan zijn vriend Piet en € 10.000 aan een erkende Stichting, met de vraag dat die ook de volledige erfenisrechten zal betalen.

Piet betaalt niets aan successierechten, die ten laste zijn van de begunstigde Stichting. Hij erft dus € 15.000 netto.
De erkende Stichting betaalt:
€ 15.000 x 45 % = € 6.750 (successierechten voor Piet)
€ 10.000 x 8,8 % = € 880 (voorkeurtarief voor erkende instellingen)
of € 7.630 in het totaal.
De Stichting ontvangt netto nog € 10.000 - € 7.630 = € 2.370.

Wat gaat naar het gewest ?
In het geval dat Jan alles overmaakt aan zijn vriend Piet is dat € 11.250; indien ook de Stichting erft is dat € 7.630.

Wat in andere gewesten ?
Indien Jan in het Brusselse gewest woont (tarief van 6,6 % voor erkende instellingen en 40 % voor nalatenschap van bezittingen aan “elk andere persoon”), dan kan hij € 16.000 nalaten aan zijn vriend Piet en € 9.000 aan de Stichting die daarvan € 7.053 zou betalen aan het Bussels gewest en zelf € 1.947 zou overhouden.

Indien hij in het Waalse gewest zou wonen (tarief van 7 % voor erkende instellingen en 30 % voor de schijf tot € 12.500, 35 % daarboven voor “andere personen”) dan kan hij € 17.000 nalaten voor zijn vriend en € 8.000 voor de Stichting, die € 5.885 zou betalen aan het Waalse gewest en € 2.115 overhouden.

OPGELET !

Dit is maar een voorbeeld. Alles is afhankelijk van de graad van verwantschap met de erfgenaam. Voor dat u een testament opstelt, neem best eerst contact op met ons of met uw notaris. De berekening dient nauwgezet te gebeuren en is dus delicaat.